หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
   
 

 

 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2559
 
 
 
 
การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจ วางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น
 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงานและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
 
การสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาอาชีพในชุมชนทุกด้าน เพื่อให้เศรษฐกิจโดยรวมมีความมั่นคง
 
การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
 
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนโดยใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์
 
ส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานของประชานอย่างทั่วถึง
 
จัดระบบป้องกันด้านรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนเจริญ
 
พัฒนาระบบบริหารจัดการในทุกด้านให้พร้อมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน