ท่านต้องการให้ ทต.โนนเจริญ พัฒนาด้านใดมากทีสุด
ด้านการคมนาคม ( 1 )
3.70%
ด้านสาธารณูปโภค ( 2 )
7.41%
ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ( 23 )
85.19%
การบริการประชาชน ( 0 )
0.00%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 1 )
3.70%
ด้านการจัดเก็บรายได้ ( 0 )
0.00%