หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
   
 
 
 
การติดต่อกับอำเภอบ้านกรวดมีเส้นทางหลัก 2 เส้นทาง ได้แก่

ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 3029 บ้านโนนเจริญ - พาชี ต่อกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2075 บ้านพาชี - บ้านกรวด ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร

ถนน รพช. สาย บร 2055 บ้านเก็ม - บ้านกรวด ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร สำหรับการสัญจรระหว่างหมู่บ้าน มีเส้นทางสามารถติดต่อเชื่อมโยงถึงกันทุกหมู่บ้าน ซึ่งถนนส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง
ถนนภายในหมู่บ้าน

ถนนสายหลักยาวประมาณ 28 กิโลเมตร 140 เมตร

ถนนสายรองยาวประมาณ 17 กิโลเมตร 280 เมตร

ทางแยก จำนวน 90 แห่ง

ถนนลาดยางรวม 11 สายทางความยาวประมาณ 29 กิโลเมตร

ถนนลาดยางที่ได้มาตรฐานทางหลวงรวม 13 สายทาง

ถนนคอนกรีตรวม 25 สายทางความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร

ถนนคอนกรีตที่ได้มาตรฐานทางหลวงรวม 5 สายทาง
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

แม่น้ำ จำนวน 1 สาย

ลำน้ำหรือลำห้วย จำนวน 15 สาย

หนองน้ำ บึง และอื่น ๆ จำนวน 6 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย จำนวน 19 แห่ง

บ่อน้ำตื้น จำนวน 18 บ่อ

บ่อน้ำโยก จำนวน 8 บ่อ

บ่อบาดาล จำนวน 88 บ่อ

ถังเก็บน้ำฝน จำนวน 15 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 14 แห่ง

แหล่งน้ำดิบสำรองที่ใช้ผลิตน้ำประปา จำนวน 6 แห่ง
 
 
ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ยังคงเหลือบ้างในพื้นที่สาธารณประโยชน์ และพื้นที่ป่าชุมชน เช่น วัด โรงเรียน ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์