เทศบาลตำบล โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ยินดีต้อนรับ ทต.โนนเจริญ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 

   
 
 
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว93 15 ต.ค. 2563
สรุปผลการประชุม ก.จ. ครั้งที่ 6/2563 ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 สน.บถ. มท 0809.2/ว135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 15 ต.ค. 2563
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะนำกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับกับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว6173 15 ต.ค. 2563
ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกตามระบบ QC 100 กศ. มท 0816.3/ว3194 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 15 ต.ค. 2563
แนวทาง/มาตรการในการบริหารจัดการเอกสารสัญญาการให้กู้ยืมที่ยังคงค้างกับสถานศึกษา กศ. มท 0816.3/ว3193 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 15 ต.ค. 2563
แจ้งจังหวัดตรวจสอบทบทวนข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย ในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3179 [เอกสารแนบ] 15 ต.ค. 2563
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3186 15 ต.ค. 2563
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเตรียมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2563/64 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3187 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 14 ต.ค. 2563
รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3176 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] 14 ต.ค. 2563
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ, นิติกรปฏิบัติการ, นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ, เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กจ. 14 ต.ค. 2563
แจ้งกำหนดการลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กยผ. มท 0815.4/ว109 14 ต.ค. 2563
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3173 14 ต.ค. 2563
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเปิดโครงการสนับสนุนการเด็กนอกระบบพัฒนาครูและการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว3144 14 ต.ค. 2563
แจ้งแนวทางการดำเนินการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและเบิกจ่ายงบประมาณ กศ. มท 0816.5/ว3101 14 ต.ค. 2563
แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน 2563 ออกจากบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 2 ผลงาน สน.คท. มท 0808.2/ว3145 14 ต.ค. 2563
หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลกรณีโอนสังกัด สน.บถ. มท 0809.5/ว28 14 ต.ค. 2563
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กยผ. มท 0815.4/ว3167 12 ต.ค. 2563
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 9 สน.บถ. 12 ต.ค. 2563
รหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลักในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3160 12 ต.ค. 2563
ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) สน.คท. มท 0808.3/ว3143 12 ต.ค. 2563
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 956
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร 044-197-227
 
  จำนวนผู้เข้าชม 2,375,788 เริ่มนับ 20 ก.ย. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10