หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว105 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ส.ค. 2563
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2541 24 ส.ค. 2563
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 5 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/12387-12417 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ส.ค. 2563
กำหนดการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ของการศึกษาท้องถิ่น : สร้างสมรรถนะสู่คุณภาพผู้เรียน" กศ. มท 0816.2/ว2527 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ส.ค. 2563
การตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561,2562,2563 (อปท.) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 21 ส.ค. 2563
การตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561,2562,2563 (สถจ.) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2533 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 21 ส.ค. 2563
รายงานการเปิดเรียนแบบ On-site ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2532 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 21 ส.ค. 2563
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 21 ส.ค. 2563
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบ้าน หรือการผลิตยาโดยสถานพยาบาลของรัฐ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐหรือการใช้ตำราการแพทย์แผนไทยเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ พ.ศ. 2563 กสธ. มท 0819.2/ว2503 21 ส.ค. 2563
การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2508 21 ส.ค. 2563
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว2523 [สรุป อปท.] [อบจ.] [เทศบาล] [อบต.] 21 ส.ค. 2563
การเสนอชื่อผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน กสธ. มท 0819.2/ว2502 21 ส.ค. 2563
การมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2514 21 ส.ค. 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2513 20 ส.ค. 2563
ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียนที่ได้รับรางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2506 20 ส.ค. 2563
แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2505 20 ส.ค. 2563
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 21 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2490 20 ส.ค. 2563
การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2489 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 20 ส.ค. 2563
เร่งรัดส่งคืนงบประมาณสำหรับรายการที่หมดความจำเป็นและไม่สามารถดำเนินการใช้จ่ายได้ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2501 20 ส.ค. 2563
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/12241-12273 19 ส.ค. 2563
<< หน้าแรก...     6      7      8      9     (10)     11      12      13      14     ....หน้าสุดท้าย >> 951
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร 044-197-227
 
  จำนวนผู้เข้าชม 2,258,153 เริ่มนับ 20 ก.ย. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10