หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)
 
LPA ปี พ.ศ.2562
 
6.1.1 ข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
ตรวจสอบหลักฐานจาก
  1) ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งท้องถิ่นโดยตรงที่เว็บไซต์ (http://ele.dla.go.th) ข้อมูล ณ วันที่ตรวจสอบ
  2) เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบฯ เปิดข้อมูลจากรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านของ อปท. นั้น ๆ
6.1.2 ในปี พ.ศ. 2561 ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่นได้มาร่วมประชุมสภาสมัยสามัญทุกสมัยและทุกครั้ง (ยกเว้นญัตติที่เกี่ยวข้องกับสภาท้องถิ่นโดยตรง ไม่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร)
  1) ตรวจสอบจากรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ ทุกสมัยและทุกครั้ง
6.1.3 การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและมีการจัดเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่สำคัญให้แก่สภาท้องถิ่น
  1) สอบถามและตรวจสอบเกี่ยวกับสถานที่วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และบุคคลากรว่ามีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกแก่การปฏิบัติของภาพท้องถิ่นอย่างไร มีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร
  2) ตรวจสอบเอกสารที่จัดไว้และสถานที่ประชุม
  3) กฎหมาย ระเบียบแก้ไขถึงปีปัจจุบัน
6.1.4 การพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น
  1) ตรวจสอบจากเอกสารเช่น การเข้ารับการพัฒนาความรู้เพิ่มเติมที่ อปท. เป็นผู้จัด อำเภอหรือจังหวัดเป็นผู้จัด หรือส่วนราชการอื่นเป็นผู้จัด ที่พัฒนาความรู้ของสมาชิกสภาในอันที่จะนำมาใช้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของตน เช่น การฝึกอบรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ อปท. บทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น การจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เป็นต้น
  หมวดย่อยที่ 2 การดำเนินการของสภาท้องถิ่น
6.2.1 การกำหนดสมัยประชุมสามัญ, การเรียกประชุมสภาสามัญ และการนัดประชุมสภาสมัยสามัญนัดแรกของแต่ละสมัย
  1) สภาท้องถิ่นมีการกำหนดสมัยประชุมสภาท้องถิ่นสามัญในปี พ.ศ. 2560 ตามที่กฎหมายจัดตั้งกำหนดได้ถูกต้อง
  2) ประธานสภาท้องถิ่นได้เรียกประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามข้อ 22 แห่งระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
  3) ประธานสภาท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งการนัดประชุมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นในครั้งแรกของแต่ละสมัยประชุมของสมัยสามัญ
  4) มีการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและประชาชนทราบด้วยถึงวิธีอื่น ๆ เช่น สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
 
<< หน้าแรก...     9      10      11      12     (13)     14      15      16      17     ....หน้าสุดท้าย >> 48