หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)
 
LPA ปี พ.ศ.2562
 
4.3 การสร้างองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ตรวจสอบหลักฐานได้แก่
  1) สื่อประชาสัมพันธ์ คู่มือ และบันทึกแจ้งเวียน
  2) การประชุมอย่างเป็นทางการ/ไม่เป็นทางการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
  3) กิจกรรมที่ดำเนินการต่าง ๆ
  4) การตั้งงบประมาณ
  5) การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
การสร้างองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการดำเนินการดังนี้
  1) มีการส่งเสริมการเรียนรู้ในระบบหรือนอกระบบให้แก่บุคลากร
  2) มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นภายในองค์กร เช่น สรุปข้อมูลข่าวสาร จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น
  3) มีการศึกษาวิจัยระบบการบริหารงานขององค์กรเพื่อรับทราบปัญหาหรือเพื่อพัฒนาการบริหารงาน
  4) มีการจัดทำโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความผูกพันในองค์กร และสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการทำงานได้ตามระเบียบ
  5) มีการสรุปผลการประเมินผลการดำเนินการตามโครงการเรียนรู้โดยระบุข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือการพัฒนาเพื่อการเรียนรู้ขององค์กร
  6) มีการเตรียมการพนักงานเพื่อเตรียมการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีหรือปรับโครงสร้างงาน สภาพแวดล้อมการทำงาน
4.4 การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM) การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองรวมทั้งปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
คำอธิบายเพิ่มเติม
การจำแนกความรู้นั้น ได้แก่ ความรู้ด้านแผนงาน การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การคลัง หรืออื่น ๆ ี่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
  1) จำแนกความรู้จำเป็นต่อการผลักดันความสำเร็จ ในงานทั้งที่เป็นงานประจำหรือยุทธศาสตร์ขององค์กร
  2) จัดทำแผนจัดการความรู้ ประกอบด้วย กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมายตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบ
  3) มีการประชุมส่วนราชการเพื่อวิเคราะห์หรือจัดทำเป็นแผนงาน
  4) ดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนด
  5) สรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรม
  6) นำผลสรุปเสนอผู้บริหารทราบ
  7) ดำเนินการวิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาแผนจัดการความรู้
  8) ประชาสัมพันธ์การจัดองค์ความรู้ และรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการ-พนักงานจ้าง
  หมวดที่ 5 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
5.1 การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น รักษาวินัย
  1) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นรักษาวินัย
  2) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรม เช่น แผนงาน/โครงการรายละเอียดกิจกรรม การตั้งคณะทำงานภาพกิจกรรมดำเนินงาน เป็นต้น
5.2 มีช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยแจ้งบุคคลากรถึงช่องทางในการร้องเรียน
  1) ช่องทางต่าง ๆ ในการร้องเรียน
  หมวดที่ 6 การดำเนินกิจการของสภาท้องถิ่น
6.1 การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอำนวยการเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาท้องถิ่น
  การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอำนวยการเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาท้องถิ่น
 
<< หน้าแรก...     8      9      10      11     (12)     13      14      15      16     ....หน้าสุดท้าย >> 48