หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)
 
LPA ปี พ.ศ.2562
 
3.3 การตรวจประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจ
1) การตรวจประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจนั้น จะต้องครอบคลุมข้าราชการและลูกจ้างทุกสำนัก/กอง
  - องค์กรมีการตรวจประเมินความพึงพอใจ และแรงจูงใจของข้าราชการ ทั้งในด้านการบริหารของผู้บริหาร การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล การจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงาน และแรงจูงใจของข้าราชการ
  - ผู้บริหารนำผลการประเมินฯ มาปรับปรุงเพื่อสนับสนุนการทำงาน
  - ผู้บริหารมีการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
3.4 การจัดสถานที่ทำงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการในสถานที่ทำงาน
  1) มีการจัดพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจน
  2) สภาพของหน้าต่าง ประตู ขั้นบันได ราวบันได อยู่ในสภาพดีและสะอาด
  3) อุปกรณ์และหลอดไฟฟ้าตามที่ต่าง ๆ อยู่ในสภาพดีและสะอาด
  4) ตู้เก็บของหรือชั้นวางอยู่ในสภาพดีและสะอาด ติดป้ายแสดงประเภทเอกสารหรือสิ่งที่จัดเก็บ
  5) ห้องน้ำได้มาตรฐานสาธารณะ เช่น มีการระบายอากาศ แสงสว่างเพียงพอ ไม่มีกลิ่น ไม่สกปรก
  6) การเดินสายไฟเป็นระเบียบ สายไฟอยู่ในสภาพดีและปลอดภัย
  7) วัสดุอุปกรณ์ รถยนต์ อยู่ในสภาพดี
  8) มีถัง/อุปกรณ์ดับเพลิงที่ไม่หมดอายุพร้อมใช้งานและติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สามารถนำมาใช้ได้ทันที
  9) มีที่รองรับมูลฝอยเพียงพอ มีฝาปิดมิดชิด
  10) มีตู้ยาชุดปฐมพยาบาล
3.5 จำนวนกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับบุคลากรภายในองค์กร
  1) ข้อบัญญัติ,หลักฐานการเบิกจ่าย (กรณีที่ต้องมีการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม) เช่น กิจกรรมการเล่นกีฬาระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรใน อปท. ที่ผู้บริหารร่วมกับบุคลากรทำกิจกรรมร่วมกัน ฯลฯ
  2) รายละเอียดโครงการ, กิจกรรม
  3) รูปภาพ
  หมวดที่ 4 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
4.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อประกอบการบริหารงานบุคคลในเรื่องต่าง ๆ
  1) ต้องมีการประเมินถูกต้องตามประกาศ ก. จังหวัดภายใต้หลักเปิดความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ
  2) ระบบเปิด หมายถึง มีการแจ้งผลการประเมินให้ผู้ถูกประเมินทราบหรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็น
  3) ให้ตรวจสอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานกระประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
4.2 การประเมินผลการฝึกอบรม
  1) การฝึกอบรม หมายถึง รวมถึงการฝึกอบรมที่ท้องถิ่นดำเนินการเองหรือส่งบุคลกรไปรับการฝึกอบรม
  2) การติดตามและประเมินต้องมีระบบตรวจสอบเพื่อทราบถึงความสำเร็จของการพัฒนาความรู้และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  3) โครงการฝึกอบรมให้ตรวจสอบทุกโครงการและต้องมีการดำเนินการภายใต้เกณฑ์การประเมินที่กำหนดอย่างครบถ้วน
  4) ผลการประเมินต้องรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
  5) หลักสูตรที่เข้าอบรมจะต้องมีการประเมินก่อนและหลังการอบรมโดยหน่วยที่จัดอบรมต้องแจ้งผู้บริหารท้องถิ่นทราบผลการอบรม
 
<< หน้าแรก...     7      8      9      10     (11)     12      13      14      15     ....หน้าสุดท้าย >> 48