หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)
 
LPA ปี พ.ศ.2562
 
2.2 ข้อมูลพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตรวจสอบหลักฐาน เช่น
  1) ทะเบียนประวัติแนวทางในการตรวจสอบ
  2) การบันทึกประเภท ระดับ และวันเกษียณอายุของจำนวนพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ ไม่รวมพนักงานจ้าง
  3) ข้อมูล ณ วันที่ทีมประเมินฯ เข้าตรวจ
  4) การบันทึกข้อมูลของ อปท. ในระบบ
2.3 การตั้งงบเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีหมวดเงินเดือน ค่าจ่าง เป็นไปตามแผน อัตรากำลังสามปี
  1) ให้ตรวจสอบจำนวนข้าราชการที่มีอยู่ในปี 2561 ว่าเป็นไปตามกรอบแผนอัตรากำลังสามปีที่กำหนดไว้ในปี 2561
  2) อาจพิจารณาจากหลักฐานฎีกาการเบิกจ่ายเงินเดือนของพนักงาน และลูกจ้างว่ามีจำนวนถูกต้องตรงกันกับแผนอัตรากำลังสามปีหรือไม่
  3) ตรวจสอบแผนอัตรากำลังสามปีเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยดูอัตราเงินเดือนในช่องปีที่ผ่านมาของแผนอัตรากำลังสามปีข้าราชการและลูกจ้างรวมกันแล้วถูกต้องมีจำนวนเท่ากับที่ตราอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี
2.4 ระยะเวลาการออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
  1) ตรวจจากคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนว่าสั่ง ณ วันที่เมื่อใด ก่อนหรือหลังวันที่ 1 เม.ย. และ 1 ต.ค.
  2) การตรวจสอบให้ถือเอาคำสั่งที่ถูกต้องภายในกำหนดทั้ง 2 ครั้ง
  3) กรณีการออกคำสั่งครั้งใดครั้งหนึ่งให้ดูตามครั้งที่เกินกว่ากำหนด
  4) การตรวจสอบคำสั่งครั้งใดครั้งหนึ่งในรายการ “สั่ง ณ วันที่ .....” เป็นสำคัญ
  5) ดูฎีกาเดือน เม.ย./เดือน ต.ค.ประกอบกับคำสั่งว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่
2.5 ความถูกต้องของการเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งในเรื่องวงเงินและจำนวนผู้ได้ 2 ขั้น
  1) หลักเกณฑ์กำหนดให้จำนวนผู้ที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน 2 ขั้นไม่เกินร้อยล่ะ 15 ของจำนวนข้าราชการ ณ วันที่ 1 มี.ค. และวงเงินที่ใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เกินร้อยล่ะ 6 ของวงเงิน ณ วันที่ 1 ก.ย. ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2544
  2) การตรวจสอบคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนตรวจปีใดปีนั้นโดยใช้การเลื่อนขั้นเงินเดือนของ 1 เม.ย. และ 1 ต.ค.
2.6 การลงเวลาปฎิบัติราชการ
  1) เกณฑ์กำหนดว่า “ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที่นายกฯ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายกำหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว”
  2) สมุดลงเวลาต้องมีตั้งแต่เดือน ม.ค. 2561 ถึงเดือน ธ.ค. 2561 หากมีไม่ครบก็ได้ศูนย์
การลงเวลาปฏิบัติราชการ มีการดำเนินการดังนี้
  1) สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการประจำปีที่ผ่านมา ถูกจัดเก็บไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ไม่สูญหาย
  2) เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติราชการ เป็นประจำ และสรุปจำนวนผู้มาสาย/ ลา/ ขาดราชการ
  3) เจ้าหน้าที่เสนอผลสรุปการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
  4) ปลัดอปท.หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ลงนามรับทราบ ผลการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้าง
  5) ผู้บริหารท้องถิ่นได้กำหนดจำนวนการมาสายประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วย
  6) ผู้บริหารท้องถิ่นได้กำหนดจำนวนวันมาสาย โดยมีการวิเคราะห์ถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่
  7) ผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศให้ข้าราชการได้รับทราบเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
  8) ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ได้นำผลการมาสาย หรือการลา มาประกอบการพิจารณา
 
<< หน้าแรก...     5      6      7      8     (9)     10      11      12      13     ....หน้าสุดท้าย >> 48