หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)
 
LPA ปี พ.ศ.2562
 
1.8 การพัฒนาบุคลากรทุกสายงานของ อปท.
  1) การฝึกอบรมความรู้ในสายงานให้พิจารณาร้อยละของจำนวนสายงานที่มีการฝึกอบรมความรู้ตามสายงาน เช่น เทศบาล ก.มีพนักงานเทศบาลตามแผนอัตรากำลังสามปี จำนวน 30 สายงาน พนักงานเทศบาลได้ฝึกอบรมความรู้ในหลักสูตรตามสายงาน จำนวน 24 สายงาน คิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ 80 ของสายงานทั้งหมด จะได้คะแนน 3 คะแนน เป็นต้น
  2) ฎีกาเบิกจ่ายหรือหนังสือส่งตัวเข้ารับการอบรม
  3) ตรวจสอบเฉพาะข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
1.9 การดำเนินกิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  1) แจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม
  2) มีหลักฐานการรับทราบประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม
  3) ตรวจสอบว่ามีพนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างทุกคน
  4) มีการกำหนดหรือจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมจริยธรรมให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
การดำเนินกิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม มีการดำเนินการดังนี้
  1) มีการนำประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับจริยธรรมมาใช้บังคับกับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
  2) จัดทำประกาศจริยธรรมของหน่วยงาน
  3) จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานตามประกาศจริยธรรม
  4) ส่งเสริมให้มีการดำเนินกิจกรรม/ตามโครงการตามประกาศจริยธรรม
  5) มีกิจกรรม/โครงการ ตามประกาศจริยธรรมอย่างน้อย 3 กิจกรรม
  6) ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด้านจริยธรรมหรือความประพฤติของข้าราชการ/พนักงานจ้างในสังกัด
1.10 การจัดทำโครงการด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  1) ตรวจสอบเอกสารการจัดทำโครงการ
  2) ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน
1.11 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม
  1) ตรวจสอบประกาศตามตัวชี้วัดที่กำหนด
  2) นโยบายการกำกับดูแลจะต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส ความซื่อสัตย์
  3) นโยบายการบริหารความเสี่ยง จะต้องครอบคลุมทุกส่วนราชการอย่างชัดเจน
  4) มีการออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม ให้ตรวจสอบจาก
  1) ประกาศฯ นโยบายคุณธรรมจริยธรรม
  2) ประกาศฯ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
  3) ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
  4) นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
  5) แผนการเสริมสร้างวินับคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
  6) นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรการการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ
  7) การเข้าร่วมโครงการป้องกันการทุจริตขง ป.ป.ช. , ป.ป.ท. หรือ สถาบันพระปกเกล้า
  8) มีการจัดทำรายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
  9) มีการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
  หมวด 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.1 ข้อมูลตำแหน่งในแผนอัตรากำลังสามปี
  1) ตรวจสอบจากเอกสารแผนอัตรากำลังสามปีประจำปี 2558-2560
  2) การกำหนหระดับตำแหน่งบริหารในแผนอัตรากำลังให้กำหนดเป็นระดับเดียว
  3) ตำแหน่งว่างของข้าราชการสายงานผู้ปฏิบัติให้กำหนดระดับเฉพาะ ปก/ชก หรือ ปง หรือ ชง
  4) ตำแหน่งข้าราชการทุกตำแหน่งมีเลขที่ตำแหน่งกำกับถูกต้อง
  5) แผนอัตรากำลังประกอบด้วยข้อมูลช้าราชการสายสามัญ/ครู/ถ่ายโอน/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าประจำถูกต้องครบถ้วนอยู่ในฉบับเดียวกัน
  6) ข้อมูลตำแหน่งกรณีเป็นอัตราว่าง ให้ตรวจสอบว่า มีการกำหนดอัตราเงินเดือนไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายหรือไม่
  7) การกำหนดเลขที่ตำแหน่งและเลขที่ส่วนราชการถถูกต้อง ตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ ลว. 13 พ.ย. 58
  8) มีการจัดทำแผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  9) ข้อมูลข้าราชการและพนักงานจ้างรวมอยู่ในแผนฉบับเดียวกัน
  10) ข้อมูลพนักงานจ้างสังกัดส่วนราชการใดต้องปรากฏในส่วนราชการนั้นมิให้จัดทำเป็นบัญชีแยกเฉพาะรายการ
  11) อัตรากำลังของข้อรายการและพนักงานจ้างที่อยู่จริงปรากฏในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครบถ้วนสมบูรณ์
 
<< หน้าแรก...     4      5      6      7     (8)     9      10      11      12     ....หน้าสุดท้าย >> 48