หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)
 
LPA ปี พ.ศ.2562
 
1.3 การดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง
  1) เอกสารหลักฐานในการดำเนินการต่าง ๆ
  2) การจัดคนเข้าสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง
  3) หนังสือนำส่ง ก. จังหวัด
  4) โครงสร้างส่วนราชการตามระบบแท่ง
การดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง
  1) มีการจัดประชุมพิจารณาการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง
  2) มีการวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ เหตุผลความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงแผนอัตรากำลัง(การกำหนดตำแหน่งการยุบเลิกตำแหน่ง/การกำหนดส่วนราชการเพิ่มใหม่/การยุบเลิกส่วนราชการ)
  3) มีการจัดส่งเอกสารรายงานการประชุม ร่างแผนอัตรากำลัง ฉบับปรับปรุง และเอกสารหลัดฐานต่างๆ เสนอ ก. จังหวัดพิจารณาเห็นชอบ
  4) เมื่อ ก. จังหวัดเห็นชอบ ตามข้อ 3) ได้จัดทำบันทึกเสนอผู้บริหารฯ ทราบภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือ
  5) ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุงระบุ มติ ก. จังหวัด ครั้งที่เห็นชอบให้ปรับปรุง
  6) ตรวจสอบโครงสร้างส่วนราชการ ระบุชื่อตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ สายงานผู้บริหาร ถูกต้องตามประกาศโครงสร้างส่วนราชการในระบบแท่ง
  7) มีการกำหนดเลขที่ตำแหน่งทุกตำแหน่งเป็น 12 หลัก
  8) รายการตำแหน่งในสายงานผู้ปฏิบัติ ได้แก่ ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ กรณีรายการตำแหน่งประเภททั่วไปที่ตำแหน่งว่าง กำหนดเป็นงานปฏิบัติ /ชำราญงาน สำหรับรายการตำแหน่งประเภทวิชาการที่ตำแหน่งว่าง กำหนดเป็นปฏิบัติการ/ชำนาญการ
  9) ตำแหน่งประเภทอำนายการท้องถิ่น ทั้งกรณีมีคนครองและอัตราว่าง กำหนดเพียงระดับเท่านั้นไม่ให้กำหนดในลักษณะเดียวกับสายงานผู้ปฏิบัติ
  10) ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับแก้ไขโครงสร้างส่วนราชการ ระบุมติ ก.จังหวัด
  11) ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามในประกาศอัตรากำลังครบถ้วนถูกต้อง
  12) ปิดประกาศแผนอัตรากำลังฉบับแก้ไขปรับปรุงหรือแผนแพร่ทางเว็บไซต์
1.4 การดำเนินการเมื่อมีตำแหน่งว่าง
  1) ตรวจสอบแผนอัตรากำลังสามปี
  2) ตรวจสอบแผนอัตรากำลังและการเบิกจ่ายเงินเดือนของพนักงานว่าอัตรากำลังเป็นไปตามแผนหรือไม่และหนังสือรายงานเหตุผล(ถ้ามี)
  3) หนังสือรายงานตำแหน่งที่ว่างต่อ ก.จังหวัด
  4) กรณีตำแหน่งผู้บริหารว่างหากสรรหาแล้วไม่ได้ ต้องสรรหาใหม่ภายใน 60 วัน อย่างต่อเนื่อง
  5) เอกสารที่มีการสรรหา เช่น ประกาศรับโอน
1.5 การดำเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร
  1) ให้ตรวจเอกสารว่ามีแผนพัฒนาบุคลากรเป็นลายลักษณ์อังษรและคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ตลอดจนเองการรายงานการประชุม
1.6 การฝึกอบรมบุคลากรของ อปท.
  1) ตามหลักเกณฑ์ ก. จังหวัดกำหนดให้ฝึกอบรมจะต้องดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความต้องการฝึกอบรมเพื่อประกอบการจัดหลักสูตรฝึกอบรม
  2) การฝึกอบรมหมายถึงการฝึกอบรมได้แก่ ข้าราชการ (กรณีพนักงานจ้างยังไม่นับรวม)
  3) การสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของพนักงานนั้น ต้องมีหลักฐานว่าดำเนินการครบทุกส่วนราชการ
1.7 การส่งเสริมพัฒนาความรู้
ตรวจสอบจาก
  1) โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
  2) การจัดฝึกอบรมของ อปท.
  3) คำสั่ง หรือหนังสือส่งตัวบุคลากร
  4) เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  5) เอกสารสรุปผลการฝึกอบรมฯ
  6) คู่มือการปฏิบัติงาน
  7) ตรวจสอบตำแหน่งผู้เข้าฝึกอบรมกับหลัดสูตรฝึกอบรม ต้องมีลักษณะงานที่สัมพันธ์กับหน้าที่ในความรับผิดชอบ
การส่งเสริมพัฒนาความรู้ มีการดำเนินการดังนี้
  1) อปท. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับตำแหน่งหรือมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  2) ผู้เข้าฝึกอบรมสรุปผลการฝึกอบรมรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ หรือกรณีที่ อปท. จัดอบรมเองจะต้องมีหลักฐานรายงานการประชุมสรุปผลการฝึกอบรมรายงานให้ผู้บริหารทราบ
  3) จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากรเป็นประจำ อย่างน้อยทุก 3 เดือน
  4) นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานหรือมีนวัตกรรม/โครงการเพื่อเน้นประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานที่เป็นรูปธรรม
  5) นำผลการประเมินกรปฏิบัติรายการเป็นข้อมูลในการจัดทำโครงการฝึกอบรมหรือส่งไปฝึกอบรม
 
<< หน้าแรก...     3      4      5      6     (7)     8      9      10      11     ....หน้าสุดท้าย >> 48