หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)
 
LPA ปี พ.ศ.2562
 
  หมวดที่ 8 การปรับปรุงภารกิจ
8.1 ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา (2559 – 2561) อปท. มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
  1) คำสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะทำงาน
  2) รายงานการประชุมคณะทำงาน
  3) บันทึกเสนอผู้บริหารเอกสารแสดงการขับเคลื่อนการดำเนินงานหลักจากการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจและเสนอผู้บริหารพิจารณา
  4) การดำเนินการตามหนังสือ มท.ที่มท 0895.4/ว 435 ลว. 11 ก.พ.2548 ข้อ 3 กรณีมีการดำเนินการทบทวนภารกิจแต่ไม่มีภารกิจ ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ให้ถือว่าดำเนินการแล้ว ตามเกณฑ์การให้คะแนน 4
8.2 การดำเนินการทบทวน แก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกขอบัญญัติ/เทศบัญญัติของ อปท. ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่
  1) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
  2) รายงานการประชุมคณะทำงาน
  3) รายงานเสนอผู้บริหาร
  4) ข้อสั่งการของผู้บริหาร
  หมวดที่ 9 การดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด
9.1 จำนวนกิจกรรมที่ อปท. ดำเนินการในโครงการ........ระบุชื่อโครงการ............ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเช่น
  1) ข้อมูลการประสานงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่ทำการปกครองอำเภอ/ขังหวัด สาธารณสุขอำเภอ/จังหวัด สถานนี้ตำรวจในพื้นที่
  2) สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้าย แผ่นพับ วิทยุชุมชน หอกระจ่ายข่าว เว็บไซต์ ภาพถ่าย วารสาร ใบปลิว จดหมายข่าว
  3) ภาพถ่ายกิจกรรม
  4) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการบำบัดฟื้นฟู/ผู้เสพยาเสพติด หรือการฝึกอบรมฯ
  5) หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
  6) บัญชีลงลายมือผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  7) กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  หมวด 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
1.1 การจัดการทำแผนอัตรากำลังสามปี
  1) ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังว่าได้ระบุเลขที่คำสั่งหรือไม่ และระบุคำสั่งเลขที่เท่าใด
  2) ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดทำแผนอัตรากำลังที่ได้แนบไว้ในเล่มแผนอัตรากำลังสามปี ประจำปี 2561-2563
  3) ตรวจสอบหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังหรือเอกสารที่อ้างอิงว่าได้มีการแจ้ง ให้มีการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง
  4) ตรวจสอบจาก มติ ก.จังหวัดในครั้งที่มีการพิจารณาแผนอัตรากำลังของ อปท.
การจัดทำแผนอัตรากำลังสามปี
  1) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง
  2) มีการเชิญแจ้งประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง
  3) มีการลงชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
  4) มีรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง
  5) ในเอกสารแผนอัตรากำลังการระบุยุทธศาสตร์แผนพัฒนาของ อปท.
  6) มีบทวิเคราะห์ SWOT ศักยภาพขององค์กรโดยระบุ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององค์กรอย่างชัดเจน
  7) มีการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าทีภารกิจหรือกิจกรรมใดที่ อปท. จะต้องดำเนินการ
  8) มีการระบุว่าส่วนราชการ (กอง) มีหน้าที่ความรับผิดชอบใดพ้อมทั้งระบุงานของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน
  9) แผนอัตรากำลังได้จัดทำประกาศโดยนายก อปท. ลงนามในประกาศ
  10) ในแผนอัตรากำลังระบุมติ ก. จังหวัด ครั้งที่ เห็นชอบอย่างชัดเจน
1.2 การกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการ ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
  1) การกำหนดตำแหน่งว่าต้องการตำแหน่งใดและมีจำนวนเท่าใด จะต้องมีข้อมูลด้านปริมาณงานและการวิเคราะห์อัตรากำลังชัดเจน
  2) ดูจากเอกสารตามข้อ 1)- ข้อ 2)
  3) ดูจากตารางรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังของ อปท.
  4) ให้คะแนนแต่ละรายการจะต้องมีเอกสารหลัดฐานยืนยันความถูกต้อง
  5) ให้สุ่มตรวจอย่างน้อย 3 ส่วนราชการ
  6) กรณีกลุ่มตัวอย่างใด ไม่มีการดำเนินการตามตัวชี้วัด ให้ถือว่าตัวชี้วัดนั้น ไม่ผ่าน
การกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการ
  1) มีการเก็บสถิติปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วนราชการครบทุกส่วนราชการ
  2) มีการนำปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วนราชการมาคำนวณเป็นระยะเวลาที่เกิดขึ้น โดยแสดงเป็นจำนวนโครงการหรือรายงการและแต่ละโครงการรายการนั้นใช้เวลาดำเนินการโดยประมาณเป็นระยะเวลาเท่าใดนำมาคำนวณในสัดส่วนเวลาการทำงานต่อคนเพื่อกำหนดจำนวนข้าราชการ และพนักงานจ้างที่พึ่งมี
  3) มีการแสดงรายการหรือระบุเวลาการทำงานของข้าราชการและพนักงานงานจ้างว่าใน 1 ปี จะมีเวลาปฏิบัติราชการอย่างน้อย 82,800 นาที
  4) นำผลการวิเคราะห์ข้อ 2 และข้อ 3 มาคำนวณเป็นอัตรากำลังที่ต้องการของแต่ละกอง
  5) อัตรากำลังตามข้อ 4 ให้จำแนกเป็นความต้องการกำลังคนว่าต้องกากำลังคนเป็นประเภทสายงานผู้ปฏิบัติ สามงานผู้บริหารในระดับใด จำนวนเท่าใด จึงจะสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6) จัดทำบทวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรากำลังทั้งหมดกับตรากำลังที่มีอยู่ปัจจุบัน
  7) จัดทำผลสรุปผลการเปรียบเทียบอัตรากำลังว่าต้องกำหนดตำแหน่งเพิ่มขึ้น หรือคงอยู่เท่าเดิม หรือลดลงหรือเกลี่ยอัตรากำลัง
  8) มีการวิเคราะห์ข้อมูลการประมาณความรู้ความสามารถของอัตรากำลังที่มีอยู่ว่าอยู่ในเกณฑ์ต้องเพิ่มประสิทธิภาพ หรือความรู้ความสามารถในประเด็นใด
  9) นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว มากำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาข้อราชการและพนักงานจ้าง หรือจัดหลักสูตรการฝึกอบรมต่อไป
 
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9      10     ....หน้าสุดท้าย >> 48