หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)
 
LPA ปี พ.ศ.2562
 
  หมวดย่อยที่ 2 ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
6.3 อปท. มีผลคะแนน LPA โดยรวมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ตรวจสอบเอกสารหลักฐานจาก
  - ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ปี 2560 เทียบกับ ปี 2561
  หมวดที่ 7 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
7.1 การมอบอำนาจการตัดสินใจตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
  1) หนังสือหรือคำสั่งมอบอำนาจ พร้อมบัญชีการมอบอำนาจแนบท้าย (ไม่ใช่คำสั่งรักษาราชการแทน)
  2) การมอบอำนาจต้องเป็นเรื่องที่มีผลโดยตรงต่อประชาชนและเป็นอำนาจของผู้บริหาร อปท.
  3) สำหรับการมอบอำนาจของผู้บริหาร อปท. ให้ปลัด/ รองปลัด อปท. ต้องจัดทำเป็นคำสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ
  4) พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
7.2 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสมและงบประมาณของแต่ละ อปท. เพื่อช่วยลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น
  1) ให้บริการชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต
  2) การจัดให้มี wi-fi หรืออินเทอร์เน็ตภายในสำนักงาน อปท.
  3) การใช้โปรแกรมอนุมัติงานก่อสร้าง
  4) แจ้งผลการอนุมัติผ่านระบบ SMS ฯลฯ
  5) การจองคิวขอรับบริการออนไลน์
  6) การแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์ เช่น เว็บไซต์, ไลน์, เฟสบุ๊ค เป็นต้น
  7) อื่น ๆ
7.3 มีการบริการเชิงรุกเพื่อบริการประชาชน ได้แก่
  1) มีการจัดตั้งหรือสนับสนุนศูนย์บริการร่วม / one stop service
  2) มีการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง
  3) มีการจัดชุดบริการเคลื่อนที่ให้บริการนอกสถานที่ หรือในช่วงนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ
  4) มีการจัดบริการเชิงรุก เช่น การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ หรือการจัดบริการสาธารณะในอำนาจหน้าที่นอกสถานที่ การจ่ายเบี้ยยังชีพนอกสถานที่ การจัด อปท.เคลื่อนที่ การจัดหน่วยเคลื่อนที่รับผู้บาดเจ็บกรณีอุบัติเหตุ สาธารณภัยหรือรับผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ฯลฯ
7.4 อปท. มีโครงการซึ่งได้บูรณาการการปฎิบัติงานร่วมกับ อปท. อื่น หรือร่วมกับหน่วยงานอื่นในรอบปีที่ผ่านมารวมกี่ด้าน (ยกเว้นโครงการที่หน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ อปท. ดำเนินการและโครงการที่ อปท.หรือหน่วยงานอื่นโดย อปท.ไม่ได้มีส่วนร่วม ในการดำเนินการ)
ตรวจสอบหลักฐานโครงการพร้อมภาพถ่ายที่มีการบูรณาการ (ร่วมคิด และร่วมทำหรืออุดหนุนงบประมาณ โดย อปท. มีส่วนร่วมดำเนินการ) การปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการหรือ อปท. ใน 6 ด้านประกอบด้วย
  1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  2) ด้านการส่งเสริมสุขภาพชีวิต
  3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
  4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
  5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
  6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  7) หลักฐานโครงการการบูรณาการร่วมคิดร่วมทำ (ปีงบประมาณ 2561)
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 48